Szanowni Państwo!

Informujemy że CFB Ewelina Marciniak chroni Państwa dane osobowe w sposób w pełni zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie obowiązki wynikające z RODO, uprzejmie informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CFB Ewelina Marciniak z siedzibą we Wschowie (67 – 400) przy ul. Kurpińskiego 13, NIP: 6971883011, adres e-mail: ewelina.marciniak@cfb-cfb.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie powierzonego Administratorowi zlecenia wykonania usług brokerskich. Zlecając Administratorowi usługi brokerskie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych, w celu prawidłowego wykonania tej umowy, a wcześniej – przedstawienia oferty brokerskiej.

3. Państwa dane osobowe przechowywane są na terenie biura brokerskiego CFB Ewelina Marciniak pod adresem ul. Jagodowa 2, 67 - 400 Wschowa.

4. W wykonaniu zlecenia brokerskiego, Administrator przekazuje Państwa dane osobowe ubezpieczycielom lub innym podmiotom profesjonalnie zajmującym się ofertowaniem ochrony ubezpieczeniowej, celem uzyskania dla Państwa ofert ubezpieczeniowych, a następnie wystawienia polis.

5. W zakresie innym niż wskazany powyżej, Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie będącym jego pracownikami, zleceniobiorcami uczestniczącymi w świadczeniu zamówionych przez Państwa usług lub świadczącymi dla Administratora usługi księgowe.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od ich przekazania brokerowi, do czasu zakończenia realizacji zlecenia lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niezależnie od powyższego dane konieczne do celów księgowych przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych, natomiast dane mogące służyć do realizacji wzajemnych roszczeń – do chwili przedawnienia tych roszczeń.

7. Jednocześnie informujemy Państwa o Państwa prawach:

• prawie dostępu do treści swoich danych

• prawie ich sprostowania,

• prawie do usunięcia danych (byciu zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania,

• prawie do przenoszenia danych,

• prawie wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, w przypadku gdyby uznali Państwo że zgoda na ich przetwarzanie nie została wyrażona

• prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO